Projekty Unii Europejskiej

 

Projekt pn. „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana

 

numer wniosku: RPKP.01.01.00-04-0004/17

numer umowy: WP-II-E.433.1.101.2017

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji

Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

wartość Projektu: 25 293 088,51 zł

wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 24 218 218,23 zł

okres realizacji Projektu: 01.02.2018-31.01.2021

 

Konsorcjum SafeFoodMed

 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum jednostek naukowych.

Wnioskodawca/Lider Projektu: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Partnerzy Projektu:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

 

Cele Projektu

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości oraz poszerzenie możliwości prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych zdefiniowanych w Agendzie Badawczej, w obszarze produkcji i bezpieczeństwa żywności oraz przemysłu spożywczego, które służyć mają zwiększeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji doprowadzić do wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: dostosowanie infrastruktury naukowo-badawczej członków konsorcjum do potrzeb realizacji badań naukowych ukierunkowanych na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz rozwój potencjału badawczego w zakresie produkcji i bezpieczeństwa żywności oraz przemysłu spożywczego. Program badań wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje: „Zdrowa i bezpieczna żywność” i „Zdrowie i turystyka zdrowotna”.

 

Planowane efekty Projektu

Dzięki realizacji w ramach Projektu inwestycji polegającej na utworzeniu lub doposażeniu centrów i laboratoriów naukowych (łącznie 14 laboratoriów funkcjonujących w ramach 7 wydziałów 4 uczelni), niezbędnej do prowadzenia badań naukowych zdefiniowanych w Agendzie Badawczej, zaoferowane zostaną kompleksowe usługi w zakresie badawczo-rozwojowym, analitycznym i doradczym na rzecz przedsiębiorstw z branży żywnościowej. To przełoży się wprost na zwiększenie udziału przychodów z działalności B+R w całkowitych przychodach jednostek naukowych realizujących Projekt. Powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów spoza konsorcjum, a dostęp do niej będzie udzielany na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach.