Pomoc materialna

Wysokość dotacji dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na 2018 rok przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów wynosi 344,1 tys. zł.

Wysokość dotacji na 2018 rok przyznanej Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia wynosi 8,5 tys. zł.


Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi należy składać osobiście w Dziekanacie. O przyznanie pomocy materialnej można ubiegać się przez cały rok akademicki.

W roku akademickim 2017/2018 wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być wyższa niż 1 051,70 zł.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku wynosił 2 577 zł (jest to dochód roczny).

Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom WSZŚ w Tucholi

Załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne

Załącznik nr 2 - wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 3 - wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik nr 4 - wniosek o zapomogę

Załącznik nr 5 - oświadczenie o niemożności codziennego dojazdu do uczelni

Załącznik nr 6 - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 7 - oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

Załącznik nr 8 - zasady ustalania dochodu oraz dokumentowania sytuacji materialnej i niepełnosprawności