Strategia WSZŚ

Cele strategiczne

1. Zbudowanie Uczelni o wysokiej  jakości kształcenia przedsiębiorczych studentów na potrzeby rynku pracy

2. Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju lokalnego  i regionalnego poprzez aktywność Uczelni w zakresie edukacji oraz na rzecz środowiska

3. Wykreowanie wizerunku Uczelni społecznie odpowiedzialnej  skutecznie współpracującej z  jej interesariuszami

4. Zbudowanie modelu optymalnego wykorzystania potencjału Uczelni na rzecz rozwoju regionu poprzez sprawne zarządzanie oraz rozwój więzi kooperacyjnych z wiodącymi ośrodkami akademickimi

5. Upowszechnianie dorobku nauki dyscyplin związanych z prowadzonymi kierunkami studiów w środowisku lokalnym

 

Strategia Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem