Nasze kierunki

Leśnictwo

Koncepcja kształcenia na kierunku Leśnictwo

Studia na kierunku Leśnictwo (trwające 8 semestrów) dają możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej do zrozumienia praw biologii, ekologii oraz zjawisk przyrodniczych zachodzących w środowisku leśnym. Studenci kierunku zdobywają wiedzę niezbędną do zarządzania środowiskiem leśnym, w szczególności w dziedzinie hodowli, ochrony, pielęgnacji i odnawiania lasu, pozyskania drewna, a także w innych dziedzinach gospodarki związanych z gospodarką leśną. W czasie studiów studenci kształtują umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji i kierowania zespołem ludzkim. Program studiów obejmuje także zagadnienia prawne, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz organizacji pracy związane z gospodarką leśną. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w strukturach Lasów Państwowych, a także w administracji i gałęziach gospodarki związanych z leśnictwem. Jednym z elementów studiów jest 15 tygodniowa praktyka, odbywana głównie na terenie nadleśnictw.

 

 

Leśnictwo II stopnia

Koncepcja kształcenia na kierunku Leśnictwo II stopnia

Studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na kierunku leśnictwo kończą się tytułem zawodowym magister. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych oraz dwanaście tygodni praktyk zawodowych w strukturach organizacyjnych Lasów Państwowych, Zakładach Usług Leśnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Celem kształcenie na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla zawodu leśnika z tytułem zawodowym magister. Kształcenie odbywa się według profilu praktycznego. Są to nowe studia II stopnia, a nie studia o charakterze uzupełniających studiów magisterskich. Program studiów obejmuje sześć modułów kształcenia o charakterze obligatoryjnym: kształcenia ogólnego, metodyka badań w leśnictwie, przyrodniczy, techniczny, społeczno-ekonomiczny oraz dyplomowy, natomiast dwa moduły mają charakter fakultatywny: hodowlany oraz menedżerski.

 

 

Architektura Krajobrazu

Koncepcja kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu

Studia na kierunku Architektura Krajobrazu (7 - semestralne studia inżynierskie) dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w dziedzinie kształtowania krajobrazu i otoczenia, z uwzględnieniem założeń historycznych i układów urbanistycznych. W szczególności absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania opracowań badawczych, studialnych, koncepcyjnych i projektowych w skali jednostkowej, a także planów miejscowych, regionalnych, w tym opracowań dotyczących obszarów o unikalnym znaczeniu dla środowiska: parków narodowych i krajobrazowych. Architekci krajobrazu mogą znaleźć zatrudnienie także przy projektowaniu prywatnych i rządowych rezydencji. We współpracy z architektami i urbanistami absolwenci kierunku będą świadomie i w dojrzały artystycznie sposób uczestniczyć w kształtowaniu najbliższego otoczenia człowieka i środowiska.

 

 

Inżynieria Środowiska

Koncepcja kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska są 7 - semestralnymi studiami inżynierskimi. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do pracy w gałęziach gospodarki i administracji związanych ze środowiskiem zewnętrznym (powietrze, ziemia, woda) i środowiskiem wewnętrznym (budownictwo). W szczególności zdobywa wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych w dziedzinie wykorzystania i przekształcenia zasobów środowiskowych oraz do projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji w budynkach, a także elementów infrastruktury obszarów wiejskich i zurbanizowanych (sieci uzbrojenia podziemnego, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków). Studenci kierunku Inżynieria Środowiska w czasie studiów odbywają 8 tygodniową praktykę zawodową. Studia dają przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.